Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: årsmöte

Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2023, den 16 Juni 2024 kl 19.00, i externa lokaler på Ekhagsstugan, Åminnevägen 23 (vid fotbollsplan).

Då det är efter middagstid serveras ingen förtäring eller dryck under mötet.

Se bilagor för mer detaljer.

Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2022, den 8 Juni 2022 kl 18.30, i externa lokaler på Ekhagsstugan, Åminnevägen 23 (vid fotbollsplan).

Lätt förtäring och dricka kommer serveras under mötet.

Förslag till dagordning, enligt våra stadgar:

Prel. för årsmöte – 8 juni

Vi har tidigare kommunicerat ett preliminärt datum för årsmöte. Dessvärre pga utmaningar med hitta lokal tvungen att justera det. Nytt preliminärt datum är 8 juni. Formell kallelse kommer dock senare när allt är klart så som granskning av revisor m.m. Innan formell kallelse kommer är det bara preliminärt.

Plats blir Ekhagstugan kl 18.30 — save the date.

/Ordf. Rickard

Kallelse till Årsmöte 2020

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2019, den 5 oktober 2020 kl 18.30, i externa lokaler på Ekhagsvägen 4 (framsidan).

Förslag till dagordning, enligt våra stadgar:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37.
  — (Inga inlämnade).
 19. Stämmans avslutande.

Mvh Styrelsen
Bostadsrättsföreningen Ekoxen

Möjlighet finns i mån av tid för eventuella frågor efteråt, men inget som kan föras till protokoll, eller som kan beslutas på detta möte. Tänk på att den nya styrelsen även bör hålla konstitutionerande möte direkt efteråt.

(Stämman hålls sent i år pga både på externa och interna utmaningarna med att få fram en korrekt årsredovisning.)

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2019

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte Söndagen den 30 juni, kl 17.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan idag. Endast kallelsen har delats ut fysiskt. Följande dokument kommer delas ut när vi har möjlighet att trycka allt.

Kallelse med årsredovisning samt förvaltningsberättelse:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2019
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 1b Årsredovisning med revisionsberättelse (ej klar, kommer senare)
Digital årsredovisning utan underskrifter för digital publicering

Motion I:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 2a Motion I – Avgifter för installerade laddplatser (web)
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 2b Motion I – Avgifter för installerade laddplatser – Styrelsen yttrande

Motion II:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 3a Motion II – Garageplatser (web)
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 3b Motion II – Garageplatser – Styrelsen yttrande

Motion III:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 4a Motion III – Tvättstugornas torkrum (web)
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 4b Motion III – Tvättstugornas torkrum – Styrelsen yttrande

Edit 2019-07-17: Kommentarer efter årsmötet på styrelsens svar publicerade.

Föreningsstämma 2018 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma, 2018-05-31:

 • 19 deltog, varav 15 röstande, ingen med fullmakt
 • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
 • Efter debatt och flera alternativ och ett kontrapropositionsförfarande, så fastställdes arvodet till 1,25 basbelopp (en sänkning från 1,5), fast fördelade (nytt), samt en rörlig del om upp till max 1,5 basbelopp (nytt).
 • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen, extern revisor och en internrevisor (nytt)
 • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Birgitta Kahlström, Anita Ekström, Henric Uhrbom, Fredrik Johnasson (ny) och Niklas Engdal (ny).  Som suppleant valdes Marcus Axstjierna.
 • Till revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson. Som nyinrättad post, internrevisor valdes Arvid Leander (ny)
 • Till valberedning valdes Jonas Olsson, Marianne Melin Åström (ny) och Sofie Båtmäster (ny).
 • Motionen om nya stadgar röstades för enhälligt. Liksom även extra ersättning för 2016-2018 (två år) för bland annat Rickard Uddenberg, Anita Ekström samt Sofie Båtmäster. (En ny extrastämma för stadgarna kommer.)

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018

Protokoll
Föreningsstämma 2018 Årsmöte Protokoll 2018-05-31 Hemsida

Föreningsstämma 2017 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma:

 • 16 deltog, varav 14 röstberättigade och två med fullmakt.
 • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
 • Valberedningens förslag att höja styrelsearvodet från 1,25 till 1,50 prisbasbelopp beslutades.
 • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen
 • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Sofie Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Anita Ekström Winroth och Henric Uhrbom (ny). Som suppleant valdes Marcus Axstjierna (ny).
 • Till ny revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson.
 • Till valberedning valdes Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny).
 • Styrelsens förslag om avgiftshöjning med 12 % beslutades. Övriga förslag enligt Arvid Leanders motion avslogs.

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

Protokoll
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte den 17 maj, kl 19.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Kallelse med motioner:
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2017
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1b Val av revisor
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1c Motion A – Höjning årsavgift, Styrelsens förslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1d Motion B – Höjning årsavgift, Arvids medlemsförslag
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 1e Svar på motion B

Årsredovisningen i digital form för förbättrad läsbarhet samt med fix för 2014 års resultat i nyckeltalsberäkningen.
Årsredovisningen 2016 original digital för bättre läsbarhet_2014årfix
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – 2 Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse

Årsredovisningen i original:
Årsredovisningen 2016 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Valberedningens förslag på ny styrelse kommer separat.

Föreningsstämma 2016 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma

deltog 12 röstberättigade (och 2 “samboende”) från våra totalt 50 bostadsrättslägenheter. Nästa år hoppas vi det blir fler!
Bl. a beslutades
– att styrelsen fick ansvarsfrihet
– att styrelsen ges ett arvode på 1,25 prisbasbelopp dvs 55 375 kr som styrelsen själv fördelar.
– ny styrelse med Rickard Uddenberg, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Arvid Leander, Anita Winroth Ekström – alla från förra årets styrelse. Ny ledamot är Sofie Båtmästar. Alla är ordinarie ledamöter, ingen suppleant. Nu finns representanter från 3 av 4 uppgångar med. Nästa år hoppas vi att någon från nr 10 också engagerar sig.
– att Inger Ericsson, Jonas Olsson och Niklas Engdahl ingår i valberedningen.
– att efter röstning avslå motionerna om elpoolbil för medlemmarna och prioriterad bilkö för elbilar till garaget.

Kallelse

Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Kallelse Motion A – elbil som poolbil för föreningen
Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Kallelse Motion B – prioriterad bilkö för elbilar (1)
Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Kallelse

Årsredovisningen 2015 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Protokoll

Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Protokoll 2016-05-25

Föreningsstämma 2015 Årsmöte

Kallelse med dokument

Årsstämma 2015 – Kallelse till årsmöte 2015
Årsstämma 2015 Motion a – Ändring andelstal
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1
Årsstämma 2015 Motion c – rätt att nyttja räntefond för likvida medel
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga Catella Avkastning _ Avanza 2014-12-27
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga catella Avkastning – produktblad
Årsstämma 2015 Motion d – Eluppgradering och gemensam el i föreningen

Årsredovisningen 2014 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Protokoll

Årsstämma 2015 – Stämmoprotokoll Ordinarie föreningsstämma 2015-05-20

(historiskt inlägg för dokumentations skull)

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén