Källarförråd

Brandfarliga vätskor får under inga omständigheter förekomma i förråden. Dessa skall förvaras i lägenheten. Vill du inte ha vätskorna i din lägenhet, vill vi inte ha de i förråden heller. Lagkrav. – Du kan som ansvarig ägare för förråden bli bli både ersättningsskyldig och dömd för vållande ifall det inträffar en olycka.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf

Cykelförråd

Cykelförråden som finns i 6an och i 10an får endast följande förvaras:

  • Cyklar
  • Barnvagnar
  • Rullator
  • Pulkor, snowracers o dyl. vid vintersäsong

Grillar får ej finnas i cykelrummet pga. brandrisk! De hänvisas till de gamla soprummen, utanför 4an och 6an.

Post Revisions: