Vid årets föreningsstämma:

  • 16 deltog, varav 14 röstberättigade och två med fullmakt.
  • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
  • Valberedningens förslag att höja styrelsearvodet från 1,25 till 1,50 prisbasbelopp beslutades.
  • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen
  • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Sofie Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Anita Ekström Winroth och Henric Uhrbom (ny). Som suppleant valdes Marcus Axstjierna (ny).
  • Till ny revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson.
  • Till valberedning valdes Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny).
  • Styrelsens förslag om avgiftshöjning med 12 % beslutades. Övriga förslag enligt Arvid Leanders motion avslogs.

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

Protokoll
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida

Post Revisions: