Hej alla medlemmar!

Bifogat finner du vår Utrymningsstrategi samt våra Brandskyddsregler. Det är av stor vikt att du läser och tar del av informationen. Utskrift har delats ut, återkom om ni behöver få informationen ånyo i pappersformat.

Brandskyddsinformation

Brännbart material som barnvagnar, rullatorer, blomkrukor, kartonger eller dylikt får inte stå i trapphusen som ju är utrymningsvägar vid brand.

På webbplatsen www.DinSäkerhet.se finns instruktiva filmer, checklistor, övningar och fakta.

Dokument se nedan:

Utrymningsstrategi och Brandskyddsregler- Publ hemsida 20170304

Brandskyddspolicy

1. Skyldighet enligt lag:
Den 1 januari 2004 trädde en ny “Lag om skydd mot olyckor” i kraft, som ersatte Räddningstjänstlagen.
Lagen innebär att BRF Ekoxen i egenskap av fastighetsägare ska:
– Arbeta systematiskt med brandskydd.
– Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna.
– Öka säkerhetstänkandet genom information på hemsidan och i allmänna utrymmen.

Alla som bor eller arbetar i fastigheten ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.
Brandcellsindelningen ska hållas intakt. Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick. Lägenheter och lokaler ska ha fungerande brandvarnare och brandfilt, brandsläckare valfritt.

2. Boendes ansvar:
Brandvarnares funktion kontrolleras regelbundet.
Brandfilt bör finnas i varje lägenhet. Om brandsläckare finns ska den kontrolleras enligt specifikationen.
Ta del av Brandskyddsinformation på hemsidan, brfekoxen.com under Information.
Meddela Styrelsen vid misstanke om brister i brandskyddet.

3. Lokalinnehavares ansvar:
Brandvarnares funktion kontrolleras regelbundet.
Brandfilt bör finnas. Om brandsläckare finns ska den kontrolleras enligt specifikationen.
Ta del av Brandskyddsinformation på hemsidan, brfekoxen.com under Information.
Meddela Styrelsen vid misstanke om brister i brandskyddet.

4. Styrelsens ansvar:
Systematiskt brandskyddsarbete, görs en gång per månad och innebär kontroll av att:
Lägenhets- och källardörrar mot trapphus sluter tätt och att dörrstängare mot källare fungerar.
Brand- och utrymningsdörrar i källarutrymmen sluter tätt och har fungerande dörrstängare.
Utrymningsskyltar vid tvättstuga och i källargång lyser.
Allmän ordning: utrymningsvägar i trapphus och källare är fria.

Systematiskt brandskyddsarbete, årlig sammanställning:
Se över förändringar i fastigheten samt eventuella regeländringar som kan behövas.

Övrigt:

  • Informera om de brandskyddsregler som gäller.
  • Obligatorisk VentilationsKontroll genomförs var sjätte år.
  • Sotning av öppna spisar görs var fjärde år. Brandsäkerhetskontroll av öppna spisar var sjätte år.
  • Sotning oljepannor görs varje år.
  • Brandsäkerhetskontroll av oljetank görs var sjätte år.
  • Information till lokalhyresgäster.

5. Gemensamt ansvar:
Tillse att dörrar till trapphus och källare stängs ordentligt.

Trapphus hålls fria från brännbara föremål som barnvagnar, kartonger, byggmateriel.

I trapphus och gång till tvättstuga och källarkontor får inga föremål förvaras som kan hindra en utrymning.

Det åligger den som tar upp hål i brandcellsgränser att täta hålen på godtaget sätt efter avslutat arbete. Skriftlig dokumentation skickas till Styrelsen om material som använts för tätning.

Blinkande och glödande lysrör samt trasig elutrustning skall genast bytas.

6. Utrymningsvägar:
Lägenheterna utryms primärt via trapphus. Alternativt via fönster eller balkong med hjälp av Räddningstjänstens stegutrustning.
Källarplan utryms via trapphus eller genom dörren i markplan mot 10:ans gavel.

Post Revisions: