Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Kategori: Stämmor, Kallelser, Protokoll, etc Sida 1 av 3

stämmor, kallelser, årsmöten, protokoll

Kallelse till årsstämma 2024

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2023, den 16 Juni 2024 kl 19.00, i externa lokaler på Ekhagsstugan, Åminnevägen 23 (vid fotbollsplan).

Då det är efter middagstid serveras ingen förtäring eller dryck under mötet.

Se bilagor för mer detaljer.

Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2022, den 8 Juni 2022 kl 18.30, i externa lokaler på Ekhagsstugan, Åminnevägen 23 (vid fotbollsplan).

Lätt förtäring och dricka kommer serveras under mötet.

Förslag till dagordning, enligt våra stadgar:

Prel. för årsmöte – 8 juni

Vi har tidigare kommunicerat ett preliminärt datum för årsmöte. Dessvärre pga utmaningar med hitta lokal tvungen att justera det. Nytt preliminärt datum är 8 juni. Formell kallelse kommer dock senare när allt är klart så som granskning av revisor m.m. Innan formell kallelse kommer är det bara preliminärt.

Plats blir Ekhagstugan kl 18.30 — save the date.

/Ordf. Rickard

Tid att lämna motioner till årets stämma

Jag tycker…

Det börjar bli hög tid att lämna in motion till årets årsstämma. Det är föreningens högsta beslutande organ (med undantag av förvaltningsåtgärder.)

Tänk på att ha tydliga “Att”-satser på slutet, det är vad som kan sägas Ja eller Nej till. Inget annat. Man kan inte komma på något nytt förslag på årsmötet som jämkande eller liknande.

Betänk också att allt inte kan beslutas, vissa saker är tvingande, direkt eller indirekt av lagar och prejudikat, men har du frågor, finns styrelsen tillhands, lika så flera forum på nätet hotpot.nu är en jag brukar rekommendera (förvisso lite föråldrad men dock.)

Lämna gärna som Word-fil eller liknande som vi kan editera (endast för att ta bort namn och personinformation för web-publicering.) Annars får vi inte röra själva motionen. Styrelsen yttrande lämnar vi separat papper.

Rickard Uddenberg

Kallelse till Årsmöte 2020

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2019, den 5 oktober 2020 kl 18.30, i externa lokaler på Ekhagsvägen 4 (framsidan).

Förslag till dagordning, enligt våra stadgar:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37.
  — (Inga inlämnade).
 19. Stämmans avslutande.

Mvh Styrelsen
Bostadsrättsföreningen Ekoxen

Möjlighet finns i mån av tid för eventuella frågor efteråt, men inget som kan föras till protokoll, eller som kan beslutas på detta möte. Tänk på att den nya styrelsen även bör hålla konstitutionerande möte direkt efteråt.

(Stämman hålls sent i år pga både på externa och interna utmaningarna med att få fram en korrekt årsredovisning.)

Årsstämma i slutet av augusti

Tyvärr blir årsredovisningen klar så sent i år pga byte av ekonomiskt förvaltning att revisorn inte hinner granska den färdigt före semestrarna och vi tvingas flytta årsstämman till slutet av augusti. Exakt datum meddelas när det är bestämt och kallelse kommer 2-4 veckor innan.

Årsstämma senareläggs

Vi har valt att senarelägga årets föreningsstämma till slutet av juni, kallelse kommer skickas ut enligt stadgarna när datum är satt. På grund av rådande corona-pandemi är rekommendationen att man skjuter på årsstämmorna så långt man bara kan. Stadgarna säger visserligen maj, men enligt lagen går det att sträcka sig till sista juni. Vi kommer även se över möjligheter att erbjuda uppkoppling på distans. Ett annat skäl till att senarelägga stämman är också att det ger oss tid att sammanställa årsredovisningen. Vi har bytt leverantör av årsbokslutet och det har inte gått riktigt så smidigt som vi hoppats men vi jobbar på att få det klart.

Preliminärt från årsmötet / konstituerande styrelsemöte

Detta enligt mina anteckningar från styrelsemötet. Fastställt och justerat protokoll från mötessekreterare med justerare kommer senare.

I huvudsak:

 • Föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Ny styrelse valdes med 4 omval och 1 nyval enligt förslag från valberedningen.
 • Inga större förändringar på arvode; i stora drag enligt valberedningens förslag:
  – 1,25 basbelopp enligt fast fördelning.
  – 1,25 basbelopp rörligt.
 • Debatt och röstning om enskilt till varje motion:
  • Motion 1 a röstades ner 6 mot 1.. (av en röstlängd på 9)
  • Motion 1 b röstades ner 4 mot 1..
  • Motion 2 röstades ner 6 mot 1..
  • Motion 3 bifölls enhälligt..

Anita avtackades för sina 4 år i styrelsen.

Mailadresser uppdaterade – gamla borttagna och nya tillagda.

Styrelsen hade i direkt anknytning också konstitutionalisera styrelsemöte vilket följande roller fastställdes:

 • Rickard omvaldes till ordförande.
 • Niklas valdes till ny kassör.
 • Fredrik omvaldes (i sin frånvaro) till val sekreterare.
 • Övriga detaljer om olika ansvarsområden fastställs senare.

“Preliminär” slutgiltig årsredovisning

• “Preliminär” i form av att det saknas en signatur.
• “Preliminär” i form av att vi därför inte kan skicka den på tryck (ännu).
• Slutgiltig i form av att den faktiskt är underskriven alla i styrelsen.
• Slutgiltig i form av att den faktiskt är underskriven av revisorn.
Vi hoppas på att skicka denna på tryck på måndag för att då kunna dela ut den även fysiskt.

Mvh Styrelsen

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2019

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte Söndagen den 30 juni, kl 17.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan idag. Endast kallelsen har delats ut fysiskt. Följande dokument kommer delas ut när vi har möjlighet att trycka allt.

Kallelse med årsredovisning samt förvaltningsberättelse:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2019
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 1b Årsredovisning med revisionsberättelse (ej klar, kommer senare)
Digital årsredovisning utan underskrifter för digital publicering

Motion I:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 2a Motion I – Avgifter för installerade laddplatser (web)
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 2b Motion I – Avgifter för installerade laddplatser – Styrelsen yttrande

Motion II:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 3a Motion II – Garageplatser (web)
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 3b Motion II – Garageplatser – Styrelsen yttrande

Motion III:
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 4a Motion III – Tvättstugornas torkrum (web)
Föreningsstämma 2019 Årsmöte – 4b Motion III – Tvättstugornas torkrum – Styrelsen yttrande

Edit 2019-07-17: Kommentarer efter årsmötet på styrelsens svar publicerade.

Årsmöte flyttat, igen – 30 juni

Nytt datum!

Årsmötet är åter flyttat, men av samma skäl som tidigare. Nytt datum är den 30 juni, fortfarande kl 17.00 – Ekhagsstugan.. Vi hoppas på att hinna till detta datum.

Det hela är givetvis pinsamt, och enligt vår åsikt är det i huvudsak vår ekonomiska förvaltning Brain Accounting som har huvudansvaret till förseningarna. Skälet är fortfarande arbetet med avskrivningarna som innehållit flera överraskningar, men också seg hantering från Brain. Jag hoppas på att skriva något längre om detta senare i kväll. Både tekniskt vad som har varit fel och problem, men också hur det hanterats och processen fram till lämplig hantering av de olika felande situationerna.

Mvh Rickard och styrelsen

Årsstämma söndag 16 juni kl 17 i Ekhagsstugan (flyttat igen; den 30 juni)

På grund av problem vid övergång till redovisningsreglerna enligt K3 var vi tvungna att skjuta på årsstämman till den 16 juni (flyttat igen till den 30 juni) för att få klart årsredovisningen. Kallelse kommer senast två veckor före.

Edit: Flyttat igen till den 30 juni! //Rickard

Efterlysning gamla kallelser, motioner, etc från årsmöten

Vi efterlyser gamla kallelser, motioner, etc

Det är en hel del som saknas och det skulle vara bra med att strama upp och få dokumentationen i ordning. Ett ständigt jobb att hålla efter, och en del saknas som sagt. :)

Viktigast är motionerna, sekundärt är kallelserna; från 2014 och tidigare..

Titta gärna hemma om du har. Vi lånar och du får tillbaka det. Vi skannar in det. Maila oss på styrelsen@ om du har något, eller säg till.

 

Mvh // Rickard

Föreningsstämma 2018 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma, 2018-05-31:

 • 19 deltog, varav 15 röstande, ingen med fullmakt
 • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
 • Efter debatt och flera alternativ och ett kontrapropositionsförfarande, så fastställdes arvodet till 1,25 basbelopp (en sänkning från 1,5), fast fördelade (nytt), samt en rörlig del om upp till max 1,5 basbelopp (nytt).
 • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen, extern revisor och en internrevisor (nytt)
 • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Birgitta Kahlström, Anita Ekström, Henric Uhrbom, Fredrik Johnasson (ny) och Niklas Engdal (ny).  Som suppleant valdes Marcus Axstjierna.
 • Till revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson. Som nyinrättad post, internrevisor valdes Arvid Leander (ny)
 • Till valberedning valdes Jonas Olsson, Marianne Melin Åström (ny) och Sofie Båtmäster (ny).
 • Motionen om nya stadgar röstades för enhälligt. Liksom även extra ersättning för 2016-2018 (två år) för bland annat Rickard Uddenberg, Anita Ekström samt Sofie Båtmäster. (En ny extrastämma för stadgarna kommer.)

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018

Protokoll
Föreningsstämma 2018 Årsmöte Protokoll 2018-05-31 Hemsida

Rapport från styrelsemötet 2018-05-24

 • Hyresgästen i affärslokalen innan port 8  har sagt upp sitt avtal. Vi söker ny hyresgäst.
 • Avtal med företaget Pararet har tecknats för upphandlingshjälp inför byte av termostater och element.
 • Vi har kollat att städfirman vi anlitar i portuppgångarna  har kollektivavtal, vilket de har.
 • Föreningen har fått avslag på  bidrag för fjärrvärme. Styrelsens bedömning nu är att snarast fullfölja installationen av ny bergvärmepump som ger bättre effekt och inte bullrar så det stör medlemmar som bor ovanpå. Vi har fått in en offert och tar in ytterligare en. Tar sedan ställning till övriga åtgärder (t ex komplettera med fjärrvärme eller elpatron och avveckla oljepannan) för att effektivisera värmesystemet. Dessa åtgärder skjuts till nästa år.
 • Styrelsen ställer sig bakom (med en reservation) det förslag till extra ersättningar till några i styrelsen som lämnats med handlingarna till föreningens årsmöte.
 • Fler och nya lampor håller på att sättas upp på baksidan. Hål och märken som blir efter de gamla kommer att lagas och målas över.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni (ny styrelse efter föreningens årsmöte).

Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018

kallelse till föreningsstämma - liten

Kallelse till årsmöte Torsdag den 31 maj, kl 19.00. Formell kallelse har kommit även i brevlådan igår. Följande dokument delas ut här och i brevlådan.

Kallelse med årsredovisning samt förvaltningsberättelse:
Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 1a Kallelse till årsmöte 2017
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 1b Årsredovisning med revisionsberättelse

Motion I:
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 2a Motion I
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 2b Motion I, Bilaga 1 – Nya stadgarna

Motion II:
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3a Motion II
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3b Motion II, Bilaga 1 – Extra Ersättningar
– Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3c Motion II, Bilaga 1 – Extraersättningar styrelseår 2016-2017
Föreningsstämma 2018 Årsmöte – 3d Motion II, Bilaga 1 – Extraersättningar styrelseår 2017-2018

En version av årsredovisningen i förbättrad digital form kommer…

Valberedningens förslag på förslag till styrelse kommer separat.

Hänvisar även till förslag om ersättningar.

Årsmötet flyttat till 31 maj – påminnelse

Kallelse och underlag delas ut till medlemmarna senast den 17 maj dvs två veckor innan mötet.  Tidigare stod det senast 2 maj vilket inte gäller när vi flyttat fram årsmötet.

Rapport från senaste styrelsemötet 2018-04-19

 • Årsmötet är flyttat till 31 maj, kl 19 p.g.a. fel som tagit tid att rätta till i årsredovisningen. Kallelse och underlag delas ut senast den 2 maj.
 • Alla dörrar och lås till gemensamma lokaler har setts över och är åtgärdade.
 • Alla fönster i trappuppgångarna är putsade.
 • Har gått igenom GDPR, den nya dataskyddsförordningen och hur vi behöver hantera kontaktuppgifter mm om medlemmarna framöver.
 • Har fått in en offert för byte av värmepumpen, som granskats. Kontakter har tagits med företag som kan genomföra byte av termostater och element.
 • En ny medlem i 6an är godkänd och flyttar in i slutet av maj.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni med den nya styrelsen.

Arbetet med årsredovisningen nästan klart

Arbetet med årsredovisningen har dragit ut på tiden. Som vanligt är det fel här och där. Främst nyckeltal men viktigast är nog avskrivningarna som varit fel flera år i rad. Men jag räknar med att i år är alla fel med avskrivningarna borta/rättade. Att avskrivningarna varit fel flera år i rad, är klart pinsamt, men mest för vår ekonomiska förvaltning av Brain Accounting. De borde reagerat sedan länge, och gjort rätt någon gång på vägen. (Vi hade tidigare ett möte med VD/Ägare Casten von Otter, och ptja… tydligen är årsredovisningen inte så viktig för honom “de flesta har bara 12-13 sidor och det räcker”.) I år har vi tack vare mycket jagade fått allt på plats, jag väntar sista uppdateringen som jag krävt från Brain. Förhoppningsvis skall det gå bättre nästa år. 4 år av krattande framför manegen bör göra det enklare framgent.

Årsmötet kommer troligen bli försenat och senarelagt på grund av detta arbete.

Rapport från senaste styrelsemötet den 20 mars

 • Inga synpunkter har kommit in från medlemmarna på förslag till nya stadgar som ligger på hemsidan. Förslaget lämnas till årsstämman för beslut.
 • Gamla soprummet i 8an har gjorts i ordning till snickarrum. Där finns en snickarbänk. Är tillgängligt för alla boende i föreningen.
 • Alla lås och dörrar som kärvar mm till gemensamma utrymmen kommer att ses över och åtgärdas.
 • Vårens städdag blir söndag den 29 april, kl 10 – ca 14.30. Vi hoppas på stor anslutning!
 • Diskuterat bosamverkan i Ekhagen för att förhindra brott. Vi kommer att bevaka ett möte som polisen ordnar och försöker få med oss fler i området.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer.

Nästa styrelsemöte blir den 19 april.

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén