Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: föreningsstämma

Kallelse till Årsmöte 2020

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsår 2019, den 5 oktober 2020 kl 18.30, i externa lokaler på Ekhagsvägen 4 (framsidan).

Förslag till dagordning, enligt våra stadgar:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant. 
 17. Val av valberedning.
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 37.
  — (Inga inlämnade).
 19. Stämmans avslutande.

Mvh Styrelsen
Bostadsrättsföreningen Ekoxen

Möjlighet finns i mån av tid för eventuella frågor efteråt, men inget som kan föras till protokoll, eller som kan beslutas på detta möte. Tänk på att den nya styrelsen även bör hålla konstitutionerande möte direkt efteråt.

(Stämman hålls sent i år pga både på externa och interna utmaningarna med att få fram en korrekt årsredovisning.)

Föreningsstämma 2016 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma

deltog 12 röstberättigade (och 2 “samboende”) från våra totalt 50 bostadsrättslägenheter. Nästa år hoppas vi det blir fler!
Bl. a beslutades
– att styrelsen fick ansvarsfrihet
– att styrelsen ges ett arvode på 1,25 prisbasbelopp dvs 55 375 kr som styrelsen själv fördelar.
– ny styrelse med Rickard Uddenberg, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Arvid Leander, Anita Winroth Ekström – alla från förra årets styrelse. Ny ledamot är Sofie Båtmästar. Alla är ordinarie ledamöter, ingen suppleant. Nu finns representanter från 3 av 4 uppgångar med. Nästa år hoppas vi att någon från nr 10 också engagerar sig.
– att Inger Ericsson, Jonas Olsson och Niklas Engdahl ingår i valberedningen.
– att efter röstning avslå motionerna om elpoolbil för medlemmarna och prioriterad bilkö för elbilar till garaget.

Kallelse

Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Kallelse Motion A – elbil som poolbil för föreningen
Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Kallelse Motion B – prioriterad bilkö för elbilar (1)
Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Kallelse

Årsredovisningen 2015 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Protokoll

Föreningsstämma 2016 Årsmöte – Protokoll 2016-05-25

Föreningsstämma 2015 Årsmöte

Kallelse med dokument

Årsstämma 2015 – Kallelse till årsmöte 2015
Årsstämma 2015 Motion a – Ändring andelstal
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Årsstämma 2015 Motion b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1
Årsstämma 2015 Motion c – rätt att nyttja räntefond för likvida medel
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga Catella Avkastning _ Avanza 2014-12-27
Årsstämma 2015 Motion c – bilaga catella Avkastning – produktblad
Årsstämma 2015 Motion d – Eluppgradering och gemensam el i föreningen

Årsredovisningen 2014 med revisionsberättelse, original med signaturer 300dpi

Protokoll

Årsstämma 2015 – Stämmoprotokoll Ordinarie föreningsstämma 2015-05-20

(historiskt inlägg för dokumentations skull)

Kallelse till extra föreningsstämma

kallelse till föreningsstämma - liten

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till extra föreningsstämma den 8 september 2015 kl 19.00 i styrelserummet Ekhagsvägen 6 (på baksidan).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Enligt beslut på årsmöte:
  1. Uppdatering andelstal
  2. Stadgeändring: föreningen ska börja ta ut avgift i samband med andrahandsuthyrning
 9. Stämmans avslutande.

Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 2015-08-24
Mvh Styrelsen

Följande delas ut:
Föreningsstämma 2015 Extra stämma 1 – Kallelse
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8a – Ändring andelstal
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén