Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Etikett: protokoll

Föreningsstämma 2017 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma:

 • 16 deltog, varav 14 röstberättigade och två med fullmakt.
 • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
 • Valberedningens förslag att höja styrelsearvodet från 1,25 till 1,50 prisbasbelopp beslutades.
 • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen
 • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Sofie Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Anita Ekström Winroth och Henric Uhrbom (ny). Som suppleant valdes Marcus Axstjierna (ny).
 • Till ny revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson.
 • Till valberedning valdes Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny).
 • Styrelsens förslag om avgiftshöjning med 12 % beslutades. Övriga förslag enligt Arvid Leanders motion avslogs.

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

Protokoll
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida

Komplettering på våra årsmötesprotokoll

När vi försökte uppdatera våra stadgar, så stötte vi på patrull från bolagsverket.

påpekan från bolagsverket

Protokollen skall alltid signeras även av stämmans ordförande. Så följande skall signera:

 1. Stämmans ordförande
 2. Protokollförare
 3. 2st justerare

När jag tittar efter verkar det som att vi missat detta på de flesta tidigare årsmöten. Lika så även att numrera dem i ordning. Det klagade bolagsverket inte på dock. Ja vi kan bara bli bättre till nästa gång.

Protokoll från extra föreningsstämma 2015-09-08

Protokollet nu klart från extra föreningsstämma 2015-09-08. Alla beslut gick igenom.
Föreningsstämma 2015 Extra – Protokoll 2015-09-08

För kallelse och bilagor se:
https://www.brfekoxen.com/2015/kallelse-till-extra-foreningsstamma/

För historik se:
https://www.brfekoxen.com/foreningen/stammor-o-protokoll/

Edit – Min personliga kommentarer om frågan angående röster:

Jag tolkar det när jag läser runt på forum, frågar jurister, de utbildningar jag varit på; att endast en (1) person får rösta, är man två från samma lägenhet, är ena personen bisittare och den med rösträtten, blir registrerad i vallängden. I det fall man inte kan enas från en lägenhet, får man helt enkelt avgöra detta på plats vem som skall bli inskriven i vallängden som röstande, och vem som blir bisittare (kan ej rösta). Personligen skulle jag i så fall verka för att den med störst ägarandel får rösträtten, om lika ägardelar att den avgörs genom lottning.

// Rickard

 

 

Kallelse till extra föreningsstämma

kallelse till föreningsstämma - liten

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekoxen (769604-8953) kallas härmed till extra föreningsstämma den 8 september 2015 kl 19.00 i styrelserummet Ekhagsvägen 6 (på baksidan).

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Enligt beslut på årsmöte:
  1. Uppdatering andelstal
  2. Stadgeändring: föreningen ska börja ta ut avgift i samband med andrahandsuthyrning
 9. Stämmans avslutande.

Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 2015-08-24
Mvh Styrelsen

Följande delas ut:
Föreningsstämma 2015 Extra stämma 1 – Kallelse
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8a – Ändring andelstal
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning
Föreningsstämma 2015 Extra 1 – Motion enl 8b – stadgeändring gällandes avgifter för andrahandsuthyrning – bilaga1

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén