• Styrelsen har utsett Rickard Uddenberg med bistånd av Anita Ekström Winroth till projektansvariga för byte av element och termostater samt ny värmepump med undercentral.
  • Har beslutat investera i digitala ritningar inför ändringar av bl.a. värmesystemet som underlag för bättre offerter
  • Styrelsen kommer föreslå årsstämman att föreningens fem och samtliga medlemmars individuella elabonnemang ersätts med ett kollektivt vilket på sikt kommer minska kostnaderna
  • Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar, anpassade till lagförändringar. De har lagts ut på hemsidan där alla medlemmar kan lämna synpunkter. Tas upp på årstämman
  • Gamla soprummet i 8an kommer inredas som snickarrum för alla medlemmar. Mer information kommer senare.

Vill ni veta mer – här av er till någon av oss i styrelsen. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 20 mars.

Post Revisions: