Vid årets föreningsstämma, 2018-05-31:

  • 19 deltog, varav 15 röstande, ingen med fullmakt
  • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
  • Efter debatt och flera alternativ och ett kontrapropositionsförfarande, så fastställdes arvodet till 1,25 basbelopp (en sänkning från 1,5), fast fördelade (nytt), samt en rörlig del om upp till max 1,5 basbelopp (nytt).
  • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen, extern revisor och en internrevisor (nytt)
  • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Birgitta Kahlström, Anita Ekström, Henric Uhrbom, Fredrik Johnasson (ny) och Niklas Engdal (ny).  Som suppleant valdes Marcus Axstjierna.
  • Till revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson. Som nyinrättad post, internrevisor valdes Arvid Leander (ny)
  • Till valberedning valdes Jonas Olsson, Marianne Melin Åström (ny) och Sofie Båtmäster (ny).
  • Motionen om nya stadgar röstades för enhälligt. Liksom även extra ersättning för 2016-2018 (två år) för bland annat Rickard Uddenberg, Anita Ekström samt Sofie Båtmäster. (En ny extrastämma för stadgarna kommer.)

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2018

Protokoll
Föreningsstämma 2018 Årsmöte Protokoll 2018-05-31 Hemsida