• Däckgungan tas bort så snart möjligt – är inte säker enligt lekplatsbesiktningen.
  • Vi avvaktar nät över skorstenstopparna. Behöver samordnas med ytterligare åtgärder för skorstenarna som behövs enligt protokoll från sotningen.
  • Har påbörjat arbete med nästa års budget. Styrelsen bedömer att vi kommer ha ett underskott på drygt 500 tkr per år på 29 års sikt. Det är resultatet av att ingen långsiktig ekonomisk planering gjorts tidigare och att vi nu står inför stora investeringar som de horisontella stammarna, effektivisering av värmesystemet och yttre fasadrenoveringar. Ska vi täcka kostnaderna fullt ut, behövs en rejäl höjning av årsavgifterna. Då underhållsplanen är ett stort projekt att gå igenom och korrigera till “rätt” nivå, kommer vi inte föreslå hela ökningen. Vi jobbar även på att hitta andra intäktskällor, för att inte behöva höja så mycket.
  • Diskuterat olika åtgärder för att få fler medlemmar att engagera sig i skötseln av fastigheten, bl. a. på städdagarna.
  • Diskuterat synpunkter från några av de som hyr garagen på nya avtal och avgiftshöjningar. Styrelsen konstaterar bl.a. att det inte finns något stöd i stadgarna för att medlemmarna har förtur till våra garageplatser och att den policy som styrelsen tagit fram tidigare inte gäller. Avtalen måste fullföljas med nuvarande hyresgäster. Men mot bakgrund av likabehandlingsprincipen måste lokalerna ses som just hyreslokaler, inte en del av boendet. Vi behöver även öka våra intäkter.
  • Beslutat att fågelmatning inte får ske från balkongerna. Fågelmaten skräpar ner på underliggande balkonger och lockar till sig råttor.