Sammanfattning

Som vid Q1 så har förutsättningarna ändrats sedan vi satte budgeten. Dels har vi sålt en lägenhet, vilket innebär att de totala intäkterna går ner. Men det mesta pekar åt ett rimligt håll. [Mycket troligen kommer vi sluta på ett minusresultat i år, men det beror på en del investeringar där vi tar kostnaderna direkt, samt lägre intäkter. Ordf anmärk]

Prognos 2015

Budgeten är enligt tidigare beslut från styrelsen. Oljan är nu periodiserad. Underhållsplan inte gjord ännu, vi går för närvarande igenom offerter för en långsiktig och återkommande lösning.

Intäkter

Lägre intäkter än beräknat på bostäder, detta kommer fortsätta. Främst då vi har sålt lägenheter och det börja nu att synas. Hyreslägenheter ger mer intäkter än bostadsrätter, men arbetsbelastningen minskar.

Kostnader

Ny styrning för värmen (undercentralen) kommer senare i höst ca 350’000 kronor, liksom arbetet med stammarna ca 2 milj kronor. Baksidan är redan beslutat 700’000 kronor. Alla dessa 3 kommer att periodiseras och inte slå så hårt på resultatet. Oklart exakt ännu, då det inte var budgeterat. Dessa 3 är INTE med i budget, prognos etc, utan kommer ändras senare.

Lån och räntor

Stora delar är låsta på lång sikt och vi gynnas därför marginellt av de låga räntorna. En amortering på 300 TKR är beslutad och kommer ge marginell effekt.

Kassa

Stor kassa, för stor, men vi behöver den för att likvidetetsmässigt betala de kostnader som kommer. Skilj på likvida medel och bra ekonomi. Större delen är nu även placerad på ett sparkonto i SBAB (f n 0,7% ränta) för att få någon avkastning på medlen i väntan på allokering.
Mvh
Rickard Uddenberg, ordf. (072-2062074)
Arvid Leander, kassör (073-5680453)
samt övriga styrelsen.

,

 

Prognos 2015

Q2

¹ = + är bra; – är dåligt
² = mer än +101% är bra; mindre än 99% är dåligt
³ = mer än +101% är dåligt; mindre än 99% är bra

 

Kvartalsrapporten är en komprimerad sammanställning, och kontogrupperna är något justerade för att visa detaljer som är viktiga för oss. För detaljerad traditionell resultatrapport, och balansrapport, återkom till styrelsen. Dessa kommer så småning om också att finnas på hemsidan, förhoppningsvis.

 

Post Revisions: