Bostadsrättsföreningen Ekoxen, 769604-8953, Stockholm

Författare: Marianne Melin Åström Sida 1 av 3

Rapport från styrelsemötet 2018-05-24

 • Hyresgästen i affärslokalen innan port 8  har sagt upp sitt avtal. Vi söker ny hyresgäst.
 • Avtal med företaget Pararet har tecknats för upphandlingshjälp inför byte av termostater och element.
 • Vi har kollat att städfirman vi anlitar i portuppgångarna  har kollektivavtal, vilket de har.
 • Föreningen har fått avslag på  bidrag för fjärrvärme. Styrelsens bedömning nu är att snarast fullfölja installationen av ny bergvärmepump som ger bättre effekt och inte bullrar så det stör medlemmar som bor ovanpå. Vi har fått in en offert och tar in ytterligare en. Tar sedan ställning till övriga åtgärder (t ex komplettera med fjärrvärme eller elpatron och avveckla oljepannan) för att effektivisera värmesystemet. Dessa åtgärder skjuts till nästa år.
 • Styrelsen ställer sig bakom (med en reservation) det förslag till extra ersättningar till några i styrelsen som lämnats med handlingarna till föreningens årsmöte.
 • Fler och nya lampor håller på att sättas upp på baksidan. Hål och märken som blir efter de gamla kommer att lagas och målas över.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni (ny styrelse efter föreningens årsmöte).

Årsmötet flyttat till 31 maj – påminnelse

Kallelse och underlag delas ut till medlemmarna senast den 17 maj dvs två veckor innan mötet.  Tidigare stod det senast 2 maj vilket inte gäller när vi flyttat fram årsmötet.

Rapport från senaste styrelsemötet 2018-04-19

 • Årsmötet är flyttat till 31 maj, kl 19 p.g.a. fel som tagit tid att rätta till i årsredovisningen. Kallelse och underlag delas ut senast den 2 maj.
 • Alla dörrar och lås till gemensamma lokaler har setts över och är åtgärdade.
 • Alla fönster i trappuppgångarna är putsade.
 • Har gått igenom GDPR, den nya dataskyddsförordningen och hur vi behöver hantera kontaktuppgifter mm om medlemmarna framöver.
 • Har fått in en offert för byte av värmepumpen, som granskats. Kontakter har tagits med företag som kan genomföra byte av termostater och element.
 • En ny medlem i 6an är godkänd och flyttar in i slutet av maj.

Vill du veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen. Nästa möte blir preliminärt den 12 juni med den nya styrelsen.

Rapport från senaste styrelsemötet den 20 mars

 • Inga synpunkter har kommit in från medlemmarna på förslag till nya stadgar som ligger på hemsidan. Förslaget lämnas till årsstämman för beslut.
 • Gamla soprummet i 8an har gjorts i ordning till snickarrum. Där finns en snickarbänk. Är tillgängligt för alla boende i föreningen.
 • Alla lås och dörrar som kärvar mm till gemensamma utrymmen kommer att ses över och åtgärdas.
 • Vårens städdag blir söndag den 29 april, kl 10 – ca 14.30. Vi hoppas på stor anslutning!
 • Diskuterat bosamverkan i Ekhagen för att förhindra brott. Vi kommer att bevaka ett möte som polisen ordnar och försöker få med oss fler i området.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer.

Nästa styrelsemöte blir den 19 april.

Rapport från styrelsemöte 2018-01-29 och 02-22

 • Styrelsen har utsett Rickard Uddenberg med bistånd av Anita Ekström Winroth till projektansvariga för byte av element och termostater samt ny värmepump med undercentral.
 • Har beslutat investera i digitala ritningar inför ändringar av bl.a. värmesystemet som underlag för bättre offerter
 • Styrelsen kommer föreslå årsstämman att föreningens fem och samtliga medlemmars individuella elabonnemang ersätts med ett kollektivt vilket på sikt kommer minska kostnaderna
 • Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar, anpassade till lagförändringar. De har lagts ut på hemsidan där alla medlemmar kan lämna synpunkter. Tas upp på årstämman
 • Gamla soprummet i 8an kommer inredas som snickarrum för alla medlemmar. Mer information kommer senare.

Vill ni veta mer – här av er till någon av oss i styrelsen. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 20 mars.

Härligt med snö!

men den behöver skottas på baksidan. Ju oftare ju lättare. Vi har ju som bekant ingen fastighetsskötare som hjälper oss med det. Vi medlemmar (som kan) måste hjälpas åt med skottningen. Men var är ni? Vi är 2-3 av alla som bor i våra 54 lägenheter som skovlat bort snö hittills i vinter.  Tar inte lång tid. Skovlar, borstar står vid varje port…

Vi ses i snön!

Rapport från senaste styrelsemötet 2018-01-24

 • Vi planerar för Årsmöte onsdag den 16 maj, kl 19 i Ekhagsstugan.
 • Motioner till årsmötet ska vara inne senast den 4 april.
 • Beslut om att tillåta byte av gasspis till el-/induktionsspis. Styrelsen har anlitat professionell hjälp för bedömningen.

Nästa styrelsemöte blir 2018-02-22.

Vill ni veta mer, kontakta någon av oss i styrelsen!

Ingen inventering av elementen…

Ingen inventering av elementen som vi tänkt börja med i 4an och 6an, och som vi informerat om i portarna kommer inte göras i januari. Det blir kanske inte ens nödvändigt att inventera alla. Vi återkommer när vi vet mer om hur och när projektet ska genomföras.

 

 

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-12

 • Fortsatt genomgång av underhållsplanen och budget inför 2018. Läget är under kontroll. Bland de större investeringarna nästa år finns byte av alla gamla element och termostatventiler, byte av värmepump vilket bl.a. bör ta bort det mesta av ljudet som idag stör flera medlemmar i 8an och förstärkt utomhusbelysning på baksidan..
 • Diskuterar om det är dags igen att anlita en fastighetsskötare som är mer kontinuerligt knuten till föreningen. Många praktiska uppgifter, lite för många, i fastigheten sköts nu av styrelsen. Återkommer till frågan senare.
 • Diskuterar de inbrottsförsök som nyligen varit i två lägenheter på nedre botten. Polisen har lämnat rapporter som sitter på portarna. Vi beslutar att förstärka utomhusbelysningen på baksidan. Trädgårdsgruppen har i uppdrag att lämna förslag.
 • Rickard informerar om läget med fjärrvärme i området. De flesta fastigheterna i Ekhagen är intresserade vilket underlättar. I bästa fall kan den installeras under 2019.
 • Nästa styrelsemöte är onsdag den 24 januari.

Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill veta mer!

Vi önskar alla i föreningen en Glad Jul och ett Gott Nytt år!

Rapport från styrelsemöte den 16 november

Vi tog bl a upp

 • Underhållsplanen och budget inför 2018. Beslutade bl a
  att alla gamla element ska bytas till mer effektiva och energisnåla
  att skjuta upp målning av fönster och balkonger till 2019
  att säkerhetsbesiktiga lekplatsen vart 3e år och däremellan göra egenkontroll vid någon av städdagarna.
 • Nya godkända medlemmar i lägenheterna 171-290132 och 171-290124 i 4an och 171-285112 i 8an.
 • Vi sätter upp en gran på baksidan till första advent. Vill någon hjälpa till så hör av er till Anita eller Marianne i styrelsen.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer! Nästa möte blir
den 14 december.

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-10-18

Vi tog bland annat upp:

Avslut av stamrenoveringen – totalt blev kostnaden ca 2 800 tkr. Stämmer i stort med vad vi planerat. I summan ingår också ca 300 tkr för förbättrings-åtgärder.

Storstädning av trappuppgångarna dvs lister, bakom element mm är nu genomförd

Första städdagen den 15 oktober deltog ca 18 medlemmar och det vi planerat blev gjort – tack alla som deltog! Vi övriga ses för att kratta löv, ta in pelargonerna och ta bort markduken söndag den 5 november.

Vill du veta mer – kontakta någon av oss i styrelsen! Nästa möte blir den 16 november.

Plattorna på trädgårdsgången

Vid bytet av horisontella stammar använde entreprenören vår nya plattgång som upplagsplats med resultat att rostiga rör gav fläckiga rostbruna plattor.

Nu är plattorna bytta men har vita kalkutfällningar som kan uppkomma vid lagring på fabriken.  De kommer att försvinna successivt enligt leverantören.

Hälsar Peder Melin från Trädgårdsgruppen

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-09-20

 • Beslutat om vad som ska ingå i föreningens brandskyddspolicy. Den kommer att finnas på vår hemsida.
 • I port 8 har nya medlemmar godkänts i lgh 171-285113 och 171-285104. De flyttar in i oktober respektive november.
 • Beslutat att försöka ersätta nuvarande värmesystem med fjärrvärme under förutsättning att vissa kostnadsnivåer inte överskrids.
 • Slutbesiktning har nu gjorts av stamrenoveringen. Åtgärder pågår som kommer följas upp efter hand.
 • En andrahandsuthyrning på två månader i port 8 är godkänd.
 • Företaget Meetech som hyrt lokaler i 4an flyttar. Företaget Mid Scandinavian Engineers AB kommer att ta över hyreskontraktet.
 • Inför höstens städdagar 15 oktober och 5 november kommer namnlistor sättas upp i portuppgångarna där alla medlemmar kan notera vilken av dagarna de medverkar.

Hör av er om ni undrar över något! Nästa styrelsemöte är den 18 oktober.

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-08-16

 • Jakten på effektivare värmesystem fortsätter. Fjärrvärme är ett hett alternativ förutsatt att vi får med oss andra bostadsrättsföreningar i Ekhagen.
 • Stamrenoveringen närmar sig slutet. Blir klar i Grocerys lokaler de närmaste dagarna. Sedan återstår slutbesiktningen!
 • Nya medlemmar har godkänts och flyttar in i 6an, lgh 171-290233 med tillträde 7 juli.
 • Beslut per capsulam om kanotställ bakom 4ans cykelställ. Vi hyr ut platser för kanoter för 1 800 per år.
 • Planerar byta alla element till lågtempererade element. Innan dess behöver vi inventera mått mm hos befintliga element. Anita och Marianne kommer kontakta alla boende om det under hösten.
 • SMS till de boende – vi kommer använda SMS när det är viktiga meddelanden som snabbt behöver nå alla eller en del av våra boende. Meddela gärna styrelsen ditt mobilnummer om du inte redan gjort det.
 • Höstens städdagar blir söndagarna den 15 oktober och 5 november, kl 10-14. Vi räknar med att de flesta av alla boende kan vara med på någon av dagarna.

Vill du veta mer kontakta någon av oss i styrelsen! Nästa möte blir onsdag 20 september, kl 18.

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-06-15, bl a

 • Läget stamrenoveringen – det är nu klart med Grocery och stamrenoveringen kommer att slutföras i 4an under sommaren. Senast sista augusti bör hela arbetet med stamrenoveringen därmed vara klar.
 • Ny medlemmar i lägenhet 171-285114, port 8 är godkända. Tillträde
  2017-08-07.
 • Avgiftshöjningen – höjningen på 12% som beslutades på föreningsstämman kommer att gälla från och med 2018.

Hör av er till någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer. Nästa möte
blir den 16 augusti.

Den nya styrelsen är konstituerad

Roller och kontaktuppgifter i den nya styrelsen:

Ledamöter
Rickard Uddenberg (E6), ordförande  
070-206 20 74          rickard.uddenberg@gmail.com
Henric Urbom (E4), kassör  
070-779 10 43           henric.uhrbom@gmail.com
Marianne Melin Åström (E4), sekreterare  
070-398-02-14          mansan.astrom@gmail.com
Sofie Båtmästar  (E8)  
070-943 32 05          sofie.båtmästar@gmail.com
Birgitta Kahlström (E6)    
070-648 76 77           saknar mail
Anita Ekström Winroth (E6)  
070-433 11 01            anita.ekroth@gmail.com

Suppleant
Marcus Axstjierna (E10)
070-777 10 29            axstjierna@hotmail.se

Använd i första hand styrelsen@brfekoxen.com när du vill ha kontakt med oss i styrelsen.

 

 

Gräsklippning och vattning

Vår fina trädgård behöver skötas! I första hand är det bra om vi medlemmar hjälps åt med att klippa gräset, vattna och ta bort ogräs. För att säkra att det blir gjort har trädgårdsgruppen också anlitat Veterankraft/Per Klein som vid behov sköter trädgården. Du som vill/kan hjälpa till – hör av dig till någon i trädgårdsgruppen så informerar de om hur.

Inger Ericsson port 8 – tel 070-598 58 95
Sofie Båtmästar port 8 – tel 070-943 32 05
Elin Urbom port 4 – tel 073-781 70 76
Peder Melin port 4 – 070-520 59 80
även Birgitta Kahlström port 6, 070-648 76 66 kan svara på frågor.

 

 

 

 

Föreningsstämma 2017 Årsmöte

Vid årets föreningsstämma:

 • 16 deltog, varav 14 röstberättigade och två med fullmakt.
 • Resultat- och balansräkningen och förslag till resultatdisposition fastställdes. Styrelsen gavs ansvarsfrihet.
 • Valberedningens förslag att höja styrelsearvodet från 1,25 till 1,50 prisbasbelopp beslutades.
 • Beslut om 6 ordinarie och 1 suppleant i styrelsen
 • Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Rickard Uddenberg, Sofie Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Anita Ekström Winroth och Henric Uhrbom (ny). Som suppleant valdes Marcus Axstjierna (ny).
 • Till ny revisor och revisorssuppleant valdes Carina Toresson respektive Ralf Toresson.
 • Till valberedning valdes Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny).
 • Styrelsens förslag om avgiftshöjning med 12 % beslutades. Övriga förslag enligt Arvid Leanders motion avslogs.

Kallelse
Kallelse till stämma och ordinarie årsmöte 2017

Protokoll
Föreningsstämma 2017 Årsmöte – Protokoll 2017-05-17 Hemsida

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-05-10

 • Fortfarande problem med värmen. För varmt i lägenheterna och kranvattnet lite för svalt. Rickard har kontakt med Enstar för att hitta en lösning.
 • Läget stambytet – allt klart utom i Grocerys lokaler, kan ta tid. Vi slutbesiktigar det som är gjort hittills.
 • Läget Zilolas frisersalong – Zilola har sålt sin verksamhet. En ny frisör kommer att flytta in.
 • Andrahandsuthyrning – vi behöver se över våra rutiner. Skärpa kontrollen på de som hyr i andra hand. Om något förstörs som påverkar fastigheten eller andra medlemmar är det inte självklart att medlemmen  kan utkrävas ansvar. Vi följer rättsprocesser där detta är aktuellt.
 • Tack ni som var med på vårens städdag! Inte så många denna gång. Finns gemensamma uppgifter kvar som vi vill försöka organisera så att de som hade förhinder kan bidra vid annat tillfälle.
 • Dags för mer kontinuerlig trädgårdsskötsel. Peder Melin är nu sammankallande i trädgårdsgruppen. Hör gärna av dig om du vill vara med!
 • Vi ses på årsmötet onsdag den 17 maj, kl 19!

Tid för nästa styrelsemöte bokas av den nya styrelsens som väljs på årsmötet. Hör av dig till någon av oss om du vill veta mer.

Rapport från senaste styrelsemötet 2017-04-18

 • Vi har kollat status för hissen i 4an som stannat mellan våningarna flera ggr i vinter. Inget fel på hissen men hur vi stänger gallergrinden är mycket känsligt. Info om detta står nu i båda hissarna.
 • Genomgång av underhållsplanen. Beslutar att inte genomföra några ytterligare större åtgärder innevarande år. Den plan som finns på hemsidan är förslaget från konsulten vi anlitade och inte den plan vi anpassat till egna prioriteringar. Vår plan kommer läggas ut på hemsidan och den nu aktuella delas ut till alla inför årsmötet. Planen revideras kontinuerligt efter behov.
 • Läget för stambytet: Grocerys lokal kvarstår. De måste ha en ersättningslokal fört sitt lager varför det dröjer. Förhandlingar pågår. Återställning av övriga affärslokaler är i stort klara. Tvättstugan i 6an räknar vi bli klar nästa vecka.
 • Vårens städdag 7 maj. Lappar slätts upp i portarna i helgen. det är fullt i cykelförråden. Flera cyklar verkar inte användas! Vi kommer sätta röda snören på alla cyklars sadlar och om inte snöret är borttaget för 7/5 kommer vi magasinera cykeln innan den forslas bort.
 • Medlemskap i Borätterna. Vi har under 2017 ett kostnadsfritt medlemskap i denna intresseförening som har rådgivning och annan service till både styrelser och medlemmar i bostadsrättsföreningar. Info kommer senare om hur alla kommer åt deras service.
 • Årsstämman onsdag den 17 maj, kl 19 i Ekhagsstugan. Senast 3/5 får alla medlemmar kallelse och underlag inför mötet. Två motioner om avgiftshöjning har kommit in dels från styrelsen, dels från Arvid Leander, i egenskap av medlem. Även förslag på byte av revisor kommer upp.

Hör av er still någon av oss i styrelsen om ni vill veta mer!

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén